The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมการพยาบาล ครั้งที่ 1 (The 1st National Clinical Reasoning in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 )

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม The 1st National Clinical Reasoning in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมการพยาบาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และประธานสโมสรนักศึษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวรายงานโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักวิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลทางด้านการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิก การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางการพยาบาล จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิกและการประกวดนวัตกรรมการพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาพยาบาล คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  16 สถาบัน ทั่วประเทศ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 760 คน และมีการประกวดนำเสนอผลงานทางการพยาบาล จากนักศึกษาพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวน 96 ชิ้นงาน

นอกจากการนำเสนอผลงานทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลแล้วนั้น ได้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด Clinical Reasoning การคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร  แนวคิด Clinical Reasoning นั้น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้มโนทัศน์กระบวนการรู้คิด (cognition) อภิปัญญา (metacognition) ผนวกเข้ากับความรู้เฉพาะของวิชาชีพ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการนำไปสู่ปฏิบัติการดูแลผู้รับบริการ โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา/ข้อวินิจฉัยการพยาบาล การเลือกเกณฑ์การประเมิน การเลือกกิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสม และการประเมินผล โดยผ่านกระบวนการประมวลข้อมูลในส่วนสำคัญที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน คิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของตรรกะ และการอนุมาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นวิธีการที่สำคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อให้นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพและบุคคลากรทางสุขภาพนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม นำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและสามารถพยากรณ์อาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเพื่อหาแนวทางสำหรับป้องกันได้อย่างทันท่วงที ลดภาะค่าใช้จ่าย ป้องกันความพิการหรือทุพลภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับบริการและครอบครัว นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการพยาบาลเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับนักศึกษาพยาบาลให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ และเป็นมิติใหม่แห่งการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่สำคัญในอนาคต

The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022

The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022

The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 The 1st National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022