โครงการ"ชวนน้องเด็กปากพูน กินดีเล่นสนุกสร้างเสริมสติปัญญา" ในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

โครงการ”ชวนน้องเด็กปากพูน กินดีเล่นสนุกสร้างเสริมสติปัญญา” ในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ”ชวนน้องเด็กปากพูน กินดีเล่นสนุกสร้างเสริมสติปัญญา” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

โดยในวันนี้ (2 พ.ย. 2562) นักศึกษาได้จัดกิจกรรมโดยสร้างนวัตกรรมเชือกกระโดดจากอวน เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเป็นการลดปริมาณขยะ เสริมสร้างกิจกรรมทางกายที่มีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองให้กับเด็กในชุมชน ณ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

#กิจกรรมGreenNurse #GreenWU