การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Padjadjaran University

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Padjadjaran University

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ (คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) และ คณาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย PADJADJARAN University ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Prof. Dr. Kusman Ibrahim คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of nursing, Padjadjaran University และคณะอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัย Padjadjaran University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาอย่างยาวนาน ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรม และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกันเสมอ สำหรับการจัดการประชุมในวันนี้เป็นประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันและเพื่อสานต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การร่วมพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาร่วมกันทั้งสองสถาบัน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผลของการประชุมในวันนี้คือจะมีการลงนามข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป