การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรเพ็ญ สุขะวัลลิ  คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมออนไลน์เพื่อสร้างความร่วมมือกับ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia โดยมีทีมอาจารย์จากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia เข้าร่วมประชุม 

สำหรับมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาเลเซีย โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้หารือเพื่อหาความร่วมมือ โดยให้ความสำคัญในด้านต่างๆดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Student and staff Mibility) 2. การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนความรู้ สัมมนา การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม (Workshop/seminar/conference)  3. การร่วมกันทำโครงการวิจัยและการตีพิมพ์ (Research Collaboration)  4. การและเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานของนักศึกษาพยาบาล (Nursing internship)  ทั้งนี้การสร้างความร่วมมือในเบื้องต้นจะมุ่นเน้น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์  การจัดสัมมนา และ การวิจัยร่วมกัน โดยจะมีการนัดประชุมร่วมกันในครั้งต่อไป