การศึกษาดูงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “การศึกษาดูงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น” โดยมีกิจกรรมสำคัญในโครงการฯ ประกอบด้วย 1) การดูงานนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ของสมาคม Japanese Association of Clinical Laboratory System (JACLaS) ประเทศญี่ปุ่น 2) การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนวิชาชีพ (Inter-professional Education, IPE) สำหรับโครงการดังกล่าว มีการจัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ Showa University ประเทศญี่ปุ่น 

นอกจากนี้ได้มีการร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการวิจัย เพื่อสร้างคู่ความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับนักวิชาการจากต่างประเทศ (International Research Collaboration) กับ คณาจารย์ และนักวิจัยจาก Showa University Japan ซึ่งจะเป็นการทำวิจัยร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิจัยทางการพยาบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำระดับโลก พร้อมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Home Health Care for Elderly People in Japan เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ การพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน ความแตกต่างจากประเทศไทย โดย มีคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และคณาจารย์ ให้คำแนะนำนักศึกษาและร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน กับนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น ณ Showa University Japan