ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3 แก่พยาบาลวิชาชีพ