ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ,อ.พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, อ.สิริกรานต์ สุทธิสมพร และ พว.อรอุมา บุญกาญจน์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล ,อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ พว.อรอุมา บุญกาญจน์จากโรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง Association between Knowledge about Anemia, Food Consumption Behaviors, and Hematocrit Level among School-Age Children in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand ในวารสาร Sustainability ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ,อ.พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, อ.สิริกรานต์ สุทธิสมพร และ พว.อรอุมา บุญกาญจน์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ