Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี / การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมการดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยนำความรู้จากรายวิชาทฤษฏีมาใช้สู่การปฏิบัติจริง วิธีการดูแลใจเด็กเล็กได้คำตอบที่ช่วยให้ทุกคนเกิดรอยยิ้มเมื่อนักเรียนระดับชั้น ป. 4 ของโรงเรียนบ้านในถุ้งประยุกต์ใช้ Figurines ผ่านบทสนทนาอย่างง่ายในถาดทรายเพื่อดูแลใจได้อย่างน่ารักและอบอุ่น ภายหลังเรียนรู้การดูแลใจ นักเรียนพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น Junior Helper พยาบาลน้อยดูแลใจตนเองและคนรอบข้างในโรงเรียน ส่งต่อสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชน โดยกิจกรรมนี้ได้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เป็นทีมงานหลัก ร่วมกับ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นำโดย ผอ.ชูศรี กาญจนวงศ์ ที่ไว้วางใจเปิดหน้างานดูแลใจในโรงเรียนเชื่อมโยงสู่ครอบครัวและชุมชน และขอบคุณ อ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี จิตแพทย์ ที่ลงพื้นที่เพื่อร่วมวางแนวทางสร้างเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ขอขอบคุณภาพจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร

 

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น