Green Nurse

โครงการสีเขียว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สถานะความก้าวหน้า
Web Designer 85%

1.1สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิชาการ 2 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

 

1.2ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

1.3สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีจำนวนบุคลากร 51 คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการจำนวน 47 คน และบุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 4 คน 

  2.1การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

2.2การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

-N/A-

2.3ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

-N/A-

2.4โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2.5นโยอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

นโยบายการอนุรักษ์พลังงานจากมหาวิทยาลัย  3 ป. ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก

3.1นโยบายลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีการทำนวัตกรรม Paperless Reducing Nursing Science เพื่อลดการใช้กระดาษ และมีการส่งเสริมการใช้กระดาษหน้าเดียว

-บุคลากรและนักศึกษาในสำนักวิชาฯ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

3.2โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

-สำนักวิชาฯ มีการแยกขยะ

3.3การจัดการขยะมีพิษ

-N/A-

3.4การจัดการขยะอินทรีย์

-N/A-

3.5การบำบัดขยะอนินทรีย์

-N/A-

3.6การจัดการน้ำเสีย

-N/A-

ปีพ.ศ.

น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810
 
 
 
 
 
 
 

5.1จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งาน

-จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของมหาลัย จำนวน 1 คัน

-จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของสำนักวิชาจำนวน 1 คัน

5.2ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

-มีการใช้รถไฟฟ้า

5.3นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

-บุคลากรในสำนักฯ มีการใช้จักรยานและการเดินทางเท้าในส่งเอกสารหรือติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน

6.1รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-รายวิชาNUR60-352 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการพับกระเป๋าจากถุงใส่กระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์เป็นถุงยาหรือถุงใส่เอกสาร เพื่อลดปริมาณขยะ

 

6.2จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-N/A-

6.3จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

-N/A-

6.4 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น “โครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน”  ทำในประเด็นจัดการขยะ 34 ชุมชน  และการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 ชุมชน และ โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ  ประเด็นการจัดการขยะชุมชน

6.5จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

-N/A-

6.6จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-N/A-

กิจกรรม Green Nurse

ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางการพยาบาลของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้มีการดำเนินการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย Green University โดยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ณ ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย นักศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยการพับกระเป๋าจากถุงกระดาษ สำหรับใส่ยาหรือเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ในการฝึกปฏิบัติการที่ต้องลงชุมชนนักศึกษาจะนำแก้วน้ำ กระติกน้ำ และถุงผ้ามาใช้อีกด้วย #GreenUniversity #GreenNurse 

กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน

โครงการ"ชวนน้องเด็กปากพูน กินดีเล่นสนุกสร้างเสริมสติปัญญา" ในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

   นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมโดยสร้างนวัตกรรมเชือกกระโดดจากอวน เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเป็นการลดปริมาณขยะ เสริมสร้างกิจกรรมทางกายที่มีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองให้กับเด็กในชุมชน ณ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติมที่ (https://nurse.wu.ac.th/?p=5905 )

โครงการ"ชวนน้องเด็กปากพูน กินดีเล่นสนุกสร้างเสริมสติปัญญา" ในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

 

นวัตกรรมถังมหัศจรรย์และถุงผ้า New Gen

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รายวิชา NUR-464ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ได้คิดค้นนวัตกรรมถังมหัศจรรย์ โดยนำถังพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาเจาะรู แล้วฝังดินเพื่อใส่ขยะเปียกหรือเศษอาหาร (อ่านเพิ่มเติมที่ : https://nurse.wu.ac.th/?p=5987)

และนวัตกรรมถุงผ้า New Gen โดยการนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์เป็นถุงผ้าเพื่อใช้งาน ดูเก๋ไก๋และรักษ์โลก

และอีกหนึ่งนวัตกรรมคือ นวัตกรรมถังขยะจากขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว