ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบัน ให้แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล รุ่น 16