Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล รุ่น 15

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล รุ่น 15

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล รุ่น 15

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบหมวกพร้อมขีดและเข็มสถาบัน ให้แก่นักศึกษาว่าที่บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 66 คน และมอบหมวกพยาบาลให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติจำนวน 83 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนผู้ปกครองของว่าที่บัณฑิต กว่า 1,200 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

โอกาสนี้คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพทุกคน ออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย ด้วยความเอื้ออาทร และจะต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ขอให้ว่าที่บัณฑิต หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภาษากลางที่ถูกนำมาใช้คือภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทักษะด้านภาษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และขอย้ำให้ว่าที่บัณฑิตทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพ เกียรติของมหาวิทยาลัย และเกียรติแห่งตน เพื่อดำรงตนให้เหมาะสมกับผู้เป็น “คนดีและคนเก่ง” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแล้ว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ยังมีการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและการทำงานของนักศึกษาพยาบาล โดยมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พลังขับเคลื่อนจากนักศึกษาพยาบาล สู่เส้นทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ” โดยคุณวาสนา สวัสดีนฤนาท รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การให้ความรู้เรื่อง การวางแผนการเงินและการออม การแลกเปลี่ยน “ทางเลือกสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” จากศิษย์เก่าพยาบาลซึ่งประสบความสำเร็จในการทำงาน และการแลกเปลี่ยนบทบาทพยาบาลและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลวลัยลักษณ์อีกด้วย

About Ratanakorn Boonklang

Check Also

นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions”

โรงพยาบาลสวนสรา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *