กิจกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ พว.วราภรณ์ หนูขุนทอง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในโอกาสที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการโควิดระยะยาว หลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช” และขอขอบคุณ รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย