กิจกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

วันที่ 31 มกราคม 2567 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้มีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ณัฐราวดี ทิพย์ประสงค์ ผ่านระบบ Online  ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยทำนายการคัดกรองวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดนครศรีธรรมราช (Factors Predicting Tuberculosis Screening in Household Contact of Pulmonary Tuberculosis Patients, Nakhon Si Thammarat Province) โดยมี รศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด เป็นประธานกรรมการ  รศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ เป็นกรรมการ

ในการนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณ รศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากรักษ์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นอย่างสูง และขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐราวดี ทิพย์ประสงค์ ที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย