กิจกรรมการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อให้การเตรียมและยื่นเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการชี้แจง/แนะนำ และตอบข้อซักถาม โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และมีการบรรยายในหัวข้อ ระเบียบ ข้อบังคับและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการยื่นเอกสาร ปัญหาที่พบและข้อแนะนำเพื่อป้องกันปัญหา การบรรยายหัวข้อ “การเขียนแผนการสอน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมเอกสารผลงานวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ และ การบรรยายในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและผลงานทางวิชาการ” โดยคุณวรรณา นิลพัฒน์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขอตำแหน่งฯ ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์