ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.วรรณา กุมารจันทร์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

UKPSF อ.วรรณา กุมารจันทร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standards Framework : UKPSF ระดับ Fellow