วันพยาบาลแห่งชาติ 2566

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงพระราชกรณียากิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศ นำสิริสุขแก่ปวงชนชาวไทย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีให้กำหนดวันนี้ให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระองค์ท่านจึงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาพยาบาลได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีและสร้างความดีร่วมกัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้นักศึกษาพยาบาล ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งตัวแทนจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ถวายพานพุ่มและเครื่องราชสักการะ ณ โถงกลางอาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์