Smile Smart Clinic

Smile Smart2024
Smile Smart2024
Smile Smart2024

เว็บไซต์เพื่อน ใกล้ ใจ

เว็บไซต์เพื่อน ใกล้ ใจ

ขอเชิญชวนนักศึกษา และอาจารย์ทุกท่าน เข้าชมและใช้เว็บไซต์ “เพื่อนใกล้ใจ”ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการประเมินสุขภาพจิต และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างเพือน พี่ น้อง และคณาจารย์ในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถคลิกที่ ภาพBanner ได้เลยค่ะ คลิ๊ก

VDO แนะนำการใช้งาน คลิ๊ก

ระบบการดูแลนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

son1
son2
son3