Smile Smart Clinic

 

แผนงาน Smile&Smart Clinic

ผลการดำเนินงาน Smile&Smart Clinic

 

เว็บไซต์เพื่อน ใกล้ ใจ

ขอเชิญชวนนักศึกษา และอาจารย์ทุกท่าน เข้าชมและใช้เว็บไซต์ “เพื่อนใกล้ใจ”ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการประเมินสุขภาพจิต และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างเพือน พี่ น้อง และคณาจารย์ในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถคลิกที่ ภาพBanner ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

VDOแนะนำการใช้เว็บไซต์