ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เรื่อง ปัจจัยทำนายการป้องกันภาวะอ้วนในนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พว.ชฎาพร หลุดหละ ในวันที่ 8 มี.ค. 2567 เวลา 18.00-20.00น. ผ่านระบบ zoom meeting

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์