ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการโควิดระยะยาว หลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พว.วราภรณ์ หนูขุนทอง ในวันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 18.00-20.00 ผ่านระบบ zoom meeting

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์