กิจกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

วันที่ 29 มกราคม 2567 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้มีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ฮัซวานี ดารากัย ผ่านระบบ Online  ในหัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดอาหารที่บริโภคกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต้” (The Relationship between Type of Food Consumption and Nutritional Status among Nursing Students in Southern Nursing College Network) โดยมี รศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด เป็นประธานกรรมการ  รศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล เป็นกรรมการ ในการนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณ รศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากรักษ์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นอย่างสูง และขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ฮัซวานี ดารากัย ที่สอบวิทยานิพนธ์นิพนธ์ผ่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย