Home / แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

คู่มือกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนางานสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผลงานข้อมูลจดลิขสิทธ์-นางรัตนากร  บุญกลาง

คู่มือขั้นตอนการขอรถรับและส่งนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ผ่านระบบ e-Car

คู่มือขั้นตอนการจัดทำเล่ม SAR ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

คู่มือการตรวจสอบและส่งต่อคำร้องในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558-2564

แบบแจ้งผลการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์

แบบบันทึกการประชุม

บันทึกผลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบคำขอหนังสือส่งภายนอกในนามสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

คำร้องพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์

แบบเสนอโครงการ

แบบรายงานผลโครงการ

คู่มือแนวทางการใช้แบบประเมินฯ-การปฏิบัติการพยาบาล

case-conference

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

present-case-study

case-report

แบบประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

F_QA2.005.แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด

F_QA2.006.แบบประเมินรายวิชาปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึก

F_QA9.005 แบบเสนอพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4