ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หัวข้อ “ผลการส่งเสริมการเลือกซื้อชนิดอาหารบริโภคในเรือนจำ ต่อค่าความดันโลหิตของผู้ต้องขังโรคความดันโลหิตสูง : เรือนจำอำเภอของภาคใต้ตอนบน” โดย พว.น้ำผึ้ง ไชยต่อเขตต์ ในวันที่ 5 ก.พ. 2567 เวลา 17.00-19.00น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoommeeting ID: 920 0083 1005 passcode: 079155