ขอแสดงความยินดีกับ พว.สุชาดา ธานีรัตน์ ,รศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน Science, Technology and Social Sciences Procedia

Congratulations to RN.Suchada Thaneerat , Assoc.Prof.Dr.Naiyana Noonil and Assoc. Prof.Dr.Rawadee Pethsirasan

School of Nursing Walailak university  Congratulations to RN.Suchada Thaneerat , Assoc.Prof.Dr.Naiyana Noonil and Assoc. Prof.Dr.Rawadee Pethsirasan has published research in Science, Technology and Social Sciences Procedia on The 1st International Conference 2022 Global Health Issues in Elderly by Walailak University article “Quality of Life, Health Behavior, and Health Service Needs of Prisoners with Chronic Illness in Province Southern Region

Read more : Click

ขอแสดงความยินดีกับ พว.สุชาดา ธานีรัตน์ ,รศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน Science, Technology and Social Sciences Procedia