Home / แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

 • แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • หลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Programชื่อปริญญา
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ : พย.บ.
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
  ชื่อย่อ : B.N.S.
  ปรัชญา / วัตถุประสงค์
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกช่วงวัย
  ทุกภาวะสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
  ภายใต้บริบทของสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การใช้ผลงานวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ทั้งในบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การบำบัด
  ทางการพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตามขอบเขตกฎหมาย จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพยาบาล พื้นฐานองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้าง
  สรรค์ และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทาง
  สถิติ การวิจัย และระบาดวิทยา ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณและศรัทธาในวิชาชีพ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ
  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม การใช้ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ
  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพ สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ นำไปสู่การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาลวลัยลักษณ์ คือ
 • ” WU NURSE”
  : W-Wisdom  เป็นผู้มีปัญญา ; U-Unity สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว; N-Neatness สุภาพเรียบร้อย บุคลิกดี ; U-Uniqueness มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นคนวลัยลักษณ์ ; R-Responsibility มีความรับผิดชอบสูง; S-Sufficiency การดำเนินชีวิตอย่างสมดุลแบบพอเพียง ; และ E-Ethics มีคุณธรรม จริยธรรมแนวทางประกอบอาชีพ
  ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพทุกระดับของภาครัฐและเอกชน ในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงาน
  ในฐานะพยาบาลวิชาชีพผู้มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลและนักวิชาการในสถาบันการศึกษาพยาบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ สามารถประกอบวิชาชีพอิสระได้โดยมีใบอนุญาต
  ประกอบวิชาชีพฯ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  แนวทางการศึกษาต่อ
  สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

  ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 26,500.- บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 318,000.- บาท

  โครงสร้างหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 20 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต
  (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 4   หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลาอนามัย 4   หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4   หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ 137 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชีพภาคทฤษฎี 92  หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาชีพภาคปฏิบัติ 45  หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต