Home / แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ 2558-2560

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปณิธาน           มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง”

วิสัยทัศน์         เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

อัตลักษณ์           บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปะศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ค่านิยม              WU NURSE

W         = Wisdom                     เป็นผู้มีปัญญา

                         U          = Unity                         สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

N          = Neatness                   สุภาพเรียบร้อย บุคลิกดี

U          = Uniqueness               มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นคนวลัยลักษณ์

R          = Responsibility            มีความรับผิดชอบสูง

S          = Sufficiency                 การดำเนินชีวิตอย่างสมดุลแบบพอเพียง

E          = Ethics                        มีคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์         ภายในปี 2560 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นองค์การเรียนรู้ บูรณาการพันธกิจ สร้างพันธมิตร นำการพยาบาลสู่สากล

พันธกิจ           1. ผลิตพยาบาลในระดับวิชาชีพและวิชาชีพขั้นสูง ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. สร้างงานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ตลอดจนท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก

3. นำความรู้ด้านสุขภาพที่เชี่ยวชาญให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสุขภาพและศักยภาพด้านการดูแลตนเองของประชาชน

4. ส่งเสริมการใช้และให้คุณค่าแก่ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้

5. บูรณาการความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษา

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2560

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

กลยุทธ์

มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าตัวชี้วัดที่คาดหวัง

2558

2559

2560

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่นและเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดดเด่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับอาจารย์และนักศึกษา

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา, R2R, R2Q

3.โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสำนักวิชา: การเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)

4. โครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษา การสื่อสาร และการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับอาจารย์

5. โครงการเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ

6. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเชิงรุก

1.ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ

(ผ่านในรอบปีการศึกษา)

2.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

3.อัตราการสำเร็จการศึกษา

4.จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF โดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน

7.ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จำนวน

คะแนนเฉลี่ย

(จากคะแนนเต็ม 5)

คะแนนเฉลี่ย

(จากคะแนนเต็ม 5)

คะแนนเฉลี่ย

(จากคะแนนเต็ม 5)

70

80

80

10

4.01

4.01

4.01

80

90

90

10

4.01

4.01

4.01

80

90

90

10

4.01

4.01

4.01

 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพ ระดับชาติ และนานาชาติ

 

โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการ “Nursing Research Road Show” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับท้องถิ่น ในที่ประชุมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเวทีประชาคมระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และภูมิภาค

2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบทความวิชาการ การวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ”โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารชั้นนำทางการพยาบาลระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3. โครงการ “Nursing Research Counseling” การให้คำปรึกษาด้านการวิจัยทางการพยาบาลโดยกลุ่ม / หน่วยวิจัย ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

1. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2. จำนวนผลการวิจัยทางการพยาบาลที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

3. จำนวนผลการวิจัยทางการพยาบาลที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

4. ผลการประเมินระดับความ     พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

 

 

จำนวน

จำนวน

จำนวน

 

 

คะแนนเฉลี่ย

(จากคะแนนเต็ม 5)

50,000 บาทขึ้นไป
ต่อคน
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

 

4

3

1

 

 

3.51

50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

5

3

2

 

 

3.51

50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

5

4

2

3.51

50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางการพยาบาล

 

โครงการ / กิจกรรม

1.โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยใหม่และคณาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ

2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

1. จำนวนกลุ่ม / หน่วยวิจัยที่มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาล

 

2. จำนวนนักวิจัยใหม่ที่มีการดำเนินการวิจัยทางการพยาบาล

3. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ

4. จำนวนผลงานวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์และนักศึกษาที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

5. จำนวนผลการวิจัยทางการพยาบาลที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

6. จำนวนอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรด้านการวิจัยทางการพยาบาล

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

≥1 ต่อกลุ่ม/หน่วย40

1

2

1

0

≥1 ต่อกลุ่ม/หน่วย40

1

2

1

0

≥1 ต่อกลุ่ม/หน่วย50

1

2

1

1

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 4บูรณาการการวิจัยสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และทะบุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการ /กิจกรรม

1. กิจกรรมพัฒนารูปแบบ วิธีการ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ที่ได้จากผลการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์ บุคลากร กลุ่ม/หน่วยวิจัย และนักศึกษา

2. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์และบุคลากรร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดบูรณาการกับรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent study)

4. กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การบริการวิชาการในระดับวิชาชีพ โดยให้อาจารย์ที่มีผลการวิจัยได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการประจำปีของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

5. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยเสริมสร้างการทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น  และระดับวิชาชีพ โดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

1. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้การเรียนการสอน

2. จำนวนโครงการการวิจัยในชั้นเรียน

3. จำนวนผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

4. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการบริการวิชาการสู่สังคม

5. จำนวนผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

จำนวน

 

จำนวน

 

จำนวน

 

 

จำนวน

 

 

จำนวน

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 5พัฒนาผลงานบริการวิชาการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีความโดดเด่น ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศและสู่ความเป็นสากล

 

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม

2.โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพสำหรับอาจารย์และพยาบาลวิชาชีพ

ของแหล่งฝึกปฏิบัติ

4.โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการของสำนักวิชาฯ

5.โครงการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ/นานาชาติ

1. จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา แหล่งฝึกปฏิบัติชุมชน และสังคม

2. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ

3. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย

4. จำนวนโครงการบริการวิชาการระดับนานาชาติ

5.ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

 

จำนวน

 

 

 

จำนวน

 

 

 

จำนวน

 

 

จำนวน

 

ร้อยละ

1

1

1

0

5

2

2

2

0

5

2

2

2

1

5

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบและกลไกการประกันสมรรถนะและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5ด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 6ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2. โครงการสร้างความเข็มแข็งของการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามค่านิยม WU NURSE, Youth Activist

1. จำนวนกิจกรรมในโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. จำนวนกิจกรรมในโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. จำนวนกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของอาจารย์ที่ปรึกษา

4. จำนวนกิจกรรมในโครงการพัฒนานักศึกษา

จำนวน

 

 

 

 

จำนวน

 

 

 

 

จำนวน

 

 

จำนวน

 

3

2

3

3

 

3

2

3

3

 

3

2

3

3