Home / คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ

กรรมการ
ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
อาจารย์ อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
อาจารย์ สุดา ใจห้าว
อาจารย์ อุษา น่วมเพชร

กรรมการและเลขานุการ
นางวรรณา นิลพัฒน์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.ปานฟ้า พรหมแก้ว