Breaking News
Home / สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
4. ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
5. อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

*สมัครได้ตลอดปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปิดเรียน 6 กรกฎาคม 2560 (ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2560)

วิธีการสมัคร 

  1. เข้าระบบ Internet เพื่อสมัคร online ที่ http://graduate.wu.ac.th (เมนู สมัครทางอินเตอร์เน็ต เลือกสมัครศึกษาต่อ) กรอกข้อมูลการสมัคร Upload หลักฐานประกอบ บันทึกส่งในระบบ และ print  เอกสารการสมัครทั้งหมด
  2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8
  3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน หรือติดต่อสมัครดัวยตัวเองที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบลชั้น 1 หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
4) คุณสมบัติอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ

ค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
(จัดการศึกษาภาคปกติ (พฤหัส-ศุกร์) ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

มีทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ ได้แก่

  • ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพฯ (ยกเว้นค่าธรรมเนียนการศึกษาและมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้สำหรับผู้ไม่มีรายได้ประจำ)
  • ทุนผู้ช่วยสอน
  • ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
  • ทุนการวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา