Breaking News
Home / ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

คณบดี
ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

รองคณบดี
ผศ.ดร.เรวดี  เพชรศิราสัณห์

สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
1. ดร.อภิรยา  พานทอง
2. นางสาวสุดา  ใจห้าว
3. นางสาวจิราวรรณ  คล้ายวิเศษ
4. นางสาวกรรณิการ์  แสงประจง

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
1. ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล
2. นางอุไร  จเรประพาฬ
3. นางธนวรรณ  สงประเสริฐ
4. นางกำไล  สมรักษ์
5. ดร.รัชฎาภรณ์  จันทสุวรรณ์

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1. ผศ.ดร.เกียรติกำจร  กุศล
2. ดร.ธิดารัตน์  เอกศิรินิมตร
3. นางกนกวรรณ  ตันตระเสนีย์รัตน์
4. นางสาวจันทร์จุรีย์  ถือทอง
5. นางสาวธัญวลัย  หองส่ำ
6. นางสาวจินดารัตน์  สมใจนึก

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1. ผศ.ดร.จอม  สุวรรณโณ
2. ดร.เจนเนตร  พลเพชร
3. นางสาวอรเพ็ญ  สุขะวัลลิ
4. ผศ.ดร.เรวดี  เพชรศิราสัณห์
5. นางสาวชิดชนก  มยูรภักดิ์
6. นางสาวทิพวรรณ  บุญสนอง
7. ผศ.ดร.สุดศิริ  หิรัญชุณหะ
8. ดร.อรทัย  นนทเภท
9. นางสาวสินีนาฎ  นาคศรี

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1. รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร
2. ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
3. นางสาวนิดารัตน์  ชูวิเชียร
4. นางสาวอุษา  น่วมเพชร
5. ผศ.ดร.จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. นางสาวกชพรรณ  นุ่นสังข์
2. นางวรรณา  นิลพัฒน์

พนักงานธุรการ
นางรัตนากร  บุญกลาง