Home / nurse_2016 (page 3)

nurse_2016

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบัน ให้แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล รุ่น 16

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบัน ให้แก่ว่าท …

Read More »

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สา …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการพยาบาล …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชปฏ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล รุ่น 15

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน แก่ว่าที่บัณ …

Read More »

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกจัดกิจกรรมสร้างจิตอาสา “วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกจัดกิจกรรม …

Read More »

ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ อาจารย์ประจำสำน …

Read More »