Home / สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ประธานหลักสูตร
1.ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
2. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
3. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
2. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
4. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
5. อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
6. อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

*สมัครได้ตลอดปีการศึกษา

วิธีการสมัคร 

  1. เข้าระบบ Internet เพื่อสมัคร online ที่ http://graduate.wu.ac.th (เมนู สมัครทางอินเตอร์เน็ต เลือกสมัครศึกษาต่อ) กรอกข้อมูลการสมัคร Upload หลักฐานประกอบ บันทึกส่งในระบบ และ print  เอกสารการสมัครทั้งหมด
    หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร (คุณวรรณา นิลพัฒน์) โทร.075-672161 ,098-5644132 เพื่อขอรับใบสมัครทาง email
  2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8
  3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน หรือติดต่อสมัครดัวยตัวเอง ที่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปิดเรียน กรกฎาคม 2561 (ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2561)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบลชั้น 1 หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
4) คุณสมบัติอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ

ค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
(จัดการศึกษาในวันปกติ และ เสาร์-อาทิตย์) ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

มีทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ ได้แก่

  • ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพฯ (ยกเว้นค่าธรรมเนียนการศึกษาและมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้สำหรับผู้ไม่มีรายได้ประจำ)
  • ทุนผู้ช่วยสอน
  • ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
  • ทุนการวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา